15/2011. (I. 31.) számú határozata – Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a tárgyban benyújtott képviselői javaslatot elfogadja. A város közrendjének, közbiztonságának megfelelő szinten tartása érdekében 3 fős rendőri körzeti megbízotti csoport felállítását kéri.
 
Felkéri a polgármestert, mérje fel a megfelelő szolgálati helyiség, valamint a feladatra kinevezett rendőrök és családjuk lakhatási lehetőségei biztosítása tekintetében az önkormányzat lehetőségeinek a megvizsgálását.
 
A csoport felállítására az intézkedést írásban kell megtenni a Pest Megyei Főkapitány felé. Amennyiben az nem jár sikerrel, úgy az Országos Főkapitány, a Belügyminiszter és a területileg illetékes országgyűlési képviselő segítségét kell igénybe venni.
 
Felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan számoljon be az intézkedések eredményéről minden testületi ülésen 2011. április 25-ig. Amennyiben a megtett intézkedések eredménytelenek lesznek, úgy az április 25-i testületi ülésen új határozati javaslatot kell benyújtani.
 
 
Határidő: 2011. február 28., ill. április 25-ig folyamatos
Felelős: polgármester
 
 
 
 
K.m.f.
 
                                              
       
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.