151/2015. (IX. 28.) számú határozat – Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban fennálló tagság megszüntetéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a tényleges működés hiányára és a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel tagsági jogviszonyát azonnali hatállyal felmondja a szobi székhelyű Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Programtársulásban.

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a társulás elnökének (székhely önkormányzat polgármesterének) küldje meg.

 

 

Határidő: 2015. október 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző