150/2015. (IX. 28.) számú határozat – Szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatási kérelem benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület igénylés benyújtását határozza el a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminisztériumi pályázati kiírásra.

 

A 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga (106 fő) alapján 2 m3/ellátott, összesen 212 m3 tűzifa mennyiséget igényel. A támogatás 1000 Ft/m3+ÁFA összegű önrészét és a szállítási költséget vállalja, 2015. évi költségvetése szociális segélyek előirányzatából biztosítja.

A Képviselő-testület nyilatkozik és vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására.

 

 

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző