149/2013. (VII. 29.) számú határozata – Vis maior pályázat (önkormányzati ingatlanok) benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatal felé.
 
A káresemények megnevezése és helye:
 
I. közterületi károk (közút, zöldfelület, járda és ide tartozó műtárgyak)
1.   Rákóczi út, 1275/3 hrsz.,       közút
2.   Széchenyi sétány, 0476/4 hrsz.    közpark
3.   Széchenyi sétány, 1750 hrsz.,           közút
4.   Széchenyi sétány, 0476/13 hrsz.,     partmenti szakasz
5.   Zöldfa utca, 1748/1 hrsz.,     közút
6.   Béla sétány, 2610 hrsz.,        közpark
7.   Fő tér (alsó rész), 1848/2 hrsz.          közút
8.   Fő tér (felső rész), 1848/3 hrsz.        közút
9.   Magyar utca, 1857/1 hrsz.    közút
10.      Hunyadi sétány, 2610 hrsz.       közpark
11.      Csillag utca, 1966/1 hrsz.   közút
12.                    Mainzi utca, 1866 és 1982 hrsz., közút
13.      Váci út, 1932 hrsz., közút
14.      Király utca, 1997 hrsz.,      közút
15.      Árpád utca, 2027 hrsz., közút
16.      Váci út 49. 1879/4 hrsz.,    közterület
17.    Váci út 49., 1879/5 hrsz.,    közterület
18.    Tégla utca, 2047 hrsz., közút
19.    Panoráma parkoló, 1879/3 hrsz.      közterület
20.    Tavasz utca, 2068 hrsz., közút
21.    Radnóti utca, 2118 hrsz.,    közút
22.    Radnóti utca, 1925 hrsz., árok
23.     Sportpálya, 16401/3 hrsz.,  sportpálya
II. épületkárok
 
1.        Váci út 11. 1850 hrsz.       Könyvtár, felületkezelés károk
2.        Váci út 18. 1933 hrsz.        Iskola, falsüllyedés
3.        Váci út 21. 1856 hrsz.       Galéria, kerítés kidőlés
4.        Váci út 32. 1991 hrsz. Gyermekjóléti szolgálat padló felázás
5.        Váci út 49. 1879/4 hrsz., Kajak-kenu egyesület, aljzat és falburkolatok, felületkezelések rongálódása
6.        Váci út 49. 1879/5 hrsz., Sportterület (lakás-rész), felületkezelés károk
 
Az Önkormányzat az ingatlanok tekintetében az alábbi biztosításokkal rendelkezik:
I/1-I/23. és II/6. pontban felsorolt ingatlanokra nem rendelkezik biztosítással. II/1-II/5 esetekben értékkövető vagyonbiztosítással rendelkezik
 
Az Önkormányzat a közterületek esetében sem és a II/1-II/6 pontokban felsorolt épületek esetében az itt lévő funkciót más ingatlanán ellátni nem tudja.
A károsodott II/1-II/6 sorszámú épületek a határozatban felsorolt funkcióval rendelkeznek, az ott felsorolt kötelező feladatokat szolgálják.
 
A káresemény forrásösszetétele:                                                  adatok Ft-ban
 
Megnevezés
2013. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
5 254 079
10
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
Vis maior igény Ft
47 286 710
90
Források összesen Ft
52 540 789
100
 
Az Önkormányzat vállalja
a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre értékkövető biztosítás megkötését,
a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 52 540 789 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudjabiztosítani saját erejéből, – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 %-os mértékű összegét biztosítja, tekintettel a teljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra, és arra, hogy az esemény természeti csapások következtében alakult ki és több települést is érintett.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
 
 
Határidő:2013. július 30.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport,
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző