148/2012. (VII. 16.) számú határozata – A Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan (kerékpár szerviz) bérlői kérelmének tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
148/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 60 hrsz. alatt felvett, természetben a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlan bérlője, Zoller Tamás (Nagymaros, Aranyos u. 9.) kérelmére tudomásul veszi, hogy a bérlő az ingatlan padlásterét 2012. december 31. napjáig nem tudja használni.
 
Erre tekintettel a padlástér tényleges birtokba vétele időpontjáig a 90/2012. (V. 2.) határozatában megállapított havi 30 140 Ft bérleti díjat 9140 Ft-tal csökkenti.
 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés módosítás előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2012. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző