149/2012. (VII. 16.) számú határozata – A Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan (kerékpár szerviz) bérlői kérelmének tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület  a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlan korábbi bérlője, néhai Zoller Csaba kiskorú örökösének ügygondnoka, Zoller Andor (Nagymaros, Arany J. u. 5.) kérelmére legkésőbb 2012. december 31. napjáig biztosítja az ingatlan padlásterének használatát az ingatlan bérlője által megadott időpontban történő bejutás lehetőségével, a jelenleg még ott lévő kerékpár alkatrészek tárolása céljából.
A használat időtartamára 2012. augusztus 31-ig használati díjat nem kér, 2012. szeptember 1. napjától viszont havi 9140 Ft használati díjat állapít meg.
 
Felkéri a jegyzőt a használati megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                 
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző