145/2010. (IX. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
145/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

2. Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve
Előterjesztő: Döbrössy Mihályné

3. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

4. A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírásoktól való eltéréshez hozzájárulás
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző

5. Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: Hajdú László gazdálkodási csoportvezető

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Murányi Zoltán városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető

7. KMOP-2010-3.3.1.B-Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés fejlesztésére benyújtott pályázat önrésze vállalásáról döntés
Előterjesztő: Murányi Zoltán városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető

8. Gondozási Központ Házi segítségnyújtás szakmai programja módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Raszlerné Szalai Katalin intézményvezető

9. Kiemelt rendezvények értékelése
Előterjesztő: Nagy Eszter stratégiai referens

10. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző

11. Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz csatlakozásról döntés
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző

12. A Király u. 15. szám alatti önkormányzati ingatlan társasházi alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző

13. Egyebek:
a) ÁROP hivatali szervezet-fejlesztési pályázat végrehajtásáról beszámoló
b) „Tiszta udvar, rendes ház” program 2010. évi végrehajtása
c) A Váci út 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségének hasznosítása
d) A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása
e) A Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása
f) Utca elnevezéséről döntés

14. Szálloda utcai önkormányzati ingatlanok (2602/2, 2602/4, 2602/5, 2602/7 hrsz) értékesítésére kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

15. Közszolgálati jogviszonyt érintő megállapodás jóváhagyása (zárt ülés)
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.