14/2014. (I. 27.) számú határozata – Fejlesztési hitel (Mátyás eszközbeszerzés) felvétele iránti döntés kiegészítése

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
1. A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatot jelentő közétkeztetés ellátásához az uniós pályázati támogatással megvalósult Magyar u. 24. szám alatti épületben a meg nem valósult, ill. meg nem kezdett beruházásra (légtechnikai rendszer, riasztó rendszer kiépítésére, udvari tároló megépítésére, konyhai eszközök beszerzésére) – 150/2013. (VII. 29.) számú határozatát módosítva – 45 326 707 Ft (legfeljebb 49 millió Ft) összegben hitel felvételéről dönt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében, a „7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása” fejlesztési célra. Az önkormányzat ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, ezért a bruttó összeg nyújtását kéri.
2. A beruházás költségelőirányzatát bruttó 64 752 438 Ft összegben hagyja jóvá. A hitel önrészét a bruttó összeg 30 %-át kitevő, a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0008 számú pályázat keretében uniós támogatásból biztosítja.
3. A hitel fedezetéül az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nagymarosi 60 hrsz. (Német u. 28.), 1879/4 hrsz. (Váci út 49., csónakház), 1879/5 hrsz. (Váci út 49., strand), 1991 hrsz. (Váci út 32., volt bölcsőde), és a 11339/11 hrsz. (szántó) alatti ingatlanokat ajánlja fel az értékbecslések alapján szükséges mértékben.
4. A Képviselő-testület a hitel és járulékai megfizetésére az önkormányzat saját bevétele terhére kötelezettséget vállal, és vállalja ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben való betervezését és jóváhagyását.
 
Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslések megrendelésére a megadott értékbecslői listából, és a hitelszerződés aláírására.
 
Határidő:2014. január 31. illetve február 28.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző