139/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Folyószámlahitel (likvid hitel) szerződés megkötéséről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2010. (VIII. 16.) számú határozata


A Képviselő-testület a 2010. augusztus 5-én megküldött közbeszerzési ajánlattételi felhívással indult tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét megismerve az ajánlattevő OTP Bank Nyrt-vel 2010. augusztus 31. napjától 140 millió Ft folyószámlahitel (likviditási hitel) szerződés megkötéséről dönt.
Tudomásul veszi, hogy a hitelből 65 millió Ft rulírozó támogatás-megelőlegező hitelkeretként működik, amely kifejezetten a megkötött támogatási szerződésekkel rendelkező projektek esetében a támogatási rész megelőlegezésére szolgál.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1879/5 és 1879/4 hrsz-ú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.