138/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Molnár u. 1. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában és a Budapest Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 1813 hrsz-ú, Nagymaros Molnár u. 1. szám alatti ingatlan (jelenleg Vízirendészeti rendőrőrs) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott következő önkormányzati feladat ellátása céljából: településfejlesztés, közösségi tér biztosítása, közművelődés támogatása, foglalkoztatás megoldásában közreműködés.
Az ingatlan hasznosításának célja a korábban ezen a helyen működő művésztelep visszaállítása, idegenforgalmi fejlesztés, munkahelyek biztosítása.
A tulajdonba adással kapcsolatban a felmerülő költségek (eljárási díjak, értékbecslések) megtérítését vállalja.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez nyújtsa be.

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.