137/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Felsőmezői ingatlan-együttes önkormányzati tulajdonba vételéről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
137/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 0476/5; 0476/6; 0476/7; 0476/8; 0476/9; 10001/1; 10001/2; 10001/3; 10001/4; 10001/5; 10001/6; 10001/7; 02/1; 02/2; 02/3;1500/3; 1500/6; 1500/14; 1500/15; 1500/16; 1500/17; 1500/18; 1500/19; 1500/20 hrsz-ú ingatlanok (Felsőmező területe) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.rendelet 50. § (2) c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott következő önkormányzati feladat ellátása céljából: településfejlesztés, településrendezés, közterületek fenntartása, közösségi tér biztosítása, sport támogatása.
Az ingatlan hasznosításának célja Nagymaros Város Önkormányzata 17/2002. (X. 21.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatban előírtaknak megfelelően a zöldterület, közpark célú hasznosítás, ezen belül sportpályákkal történő fejlesztés.
A tulajdonba adással kapcsolatban a felmerülő költségek (eljárási díjak, értékbecslések) megtérítését vállalja.

Felkéri a polgármestert, hogy a hiánypótlást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez készítesse el, és nyújtsa be.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.