136/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Az önkormányzat tulajdonában álló kóspallagi 0135/4 hrsz-ú ingatlan részének értékesítéséről, út lejegyzéséről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
136/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Kóspallag külterületén fekvő 0135/4 hrsz ingatlan területén az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerinti telekalakításhoz, út lejegyzéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:

• A kialakítandó út az önkormányzat tulajdonában marad, azonban annak fenntartásáról, karbantartásáról kérelmező felé feladatátadással gondoskodni, és ezt a kérelmezővel kötendő megállapodásban rögzíteni szükséges.
• Az út által lezárt területet kérelmező felé értékbecslés alapján értékesíteni kell.
• A telekalakítással, út lejegyzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget kérelmezőnek kell állnia.

Felkéri a Polgármestert, hogy kérelmezővel történt egyeztetést követően az értékbecslést rendelje meg, és az értékesítést követően a telekalakításhoz hozzájárulását adja meg.

Határidő: 2010.09.30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.