135/2011. (IX. 27.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján, az elhangzott szóbeli módosítási javaslatokkal együtt (a II. pontban az intézmény alaptevékenysége körének csökkentése, az V. pontban gazdálkodási feladatok pontosítása) módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 

 

Határidő:2011. október 15.
Felelős:  jegyző
A végrehajtást végzi:Titkárság
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző