134/2015. (VIII. 17.) számú határozat – Támogatásmegelőlegező hitel felvételéről döntés (MVH autó pályázat)

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 7 327 970 Ft összegű támogatásmegelőlegező hitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.

A hitel célja a 8895397717 számú, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre nyújtott támogatás (mikrobusz vételára, regisztrációs adó, arculati elemek) megelőlegezése.

 

1.     A hitel futamidejét a hitelszerződés megkötésétől, de legkorábban 2015. augusztus 24-től 2015. december 15-ig határozza meg.

 

2.     A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat felajánlja az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, állami hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat, különös tekintettel a helyi adó és gépjárműadó bevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

 

3.     Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) alapján a hitelfelvételhez nem szükséges a Kormány Stabilitási törvény szerinti előzetes hozzájárulása.

 

4.     Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel mértékét a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

5.     Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitel fennállása alatt pénzforgalmi számláját az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

 

6.     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti kötelezettségvállalásra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó egyéb szerződéseket, megállapodásokat aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

Határidő: 2015. augusztus 15.

Felelős: polgármester

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                    

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző