132/2011. (IX. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 

 

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.      Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetésről beszámoló
3.      Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti iskola Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
4.      Kiemelt rendezvények értékelése
5.      Nagymaros FC kérelme közüzemi díjhátralék elengedésére
6.      Pedagógia Szakszolgálat átszervezése tárgyában hozott határozat módosítása
7.      Közalkalmazottak részére melegétkezési utalvány juttatásáról döntés
8.      Az önkormányzat 2011. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása
9.      Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról
10. A helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
11. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
12. Szálloda és termál beruházás szerződése teljesítésének vizsgálata
13. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
14. Egyebek:
§     közmeghallgatás időpontjának meghatározása
§     sürgősségi indítvány: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
§     képviselői kérdések
15. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                                          

Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző

 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 09. 28.