124/2012. (V. 29.) számú határozata – 1857/2 hrsz. alatti (Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló) önkormányzati ingatlan további bérletére vonatkozó kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
124/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló 1857/2 hrsz-ú, pavilon megnevezésű, 300 m2 területű ingatlant előbérleti joga alapján Ógel Józsefné (Visegrád, Nap u. 3 / 4.) jelenlegi bérlő részére a hatályos szerződés tartalma fenntartásával, a további következő feltételekkel adja bérbe:
 
a) a bérleti időtartama 2012. november 1-től 2017. október 31-ig tart,
b) a bérleti díj 2013. január 1-től évi 1 650 000 Ft, melyet a bérlő a tényleges nyitva tartás időtartama alatt köteles megfizetni, és amely évente az infláció mértékével automatikusan emelkedik,
c) a bérlő köteles az ingatlanra bejutást, munkák végzését biztosítani az árvízi védvonal kiépítése, valamint az árvízi védekezés során,
d) vis maior esemény (pl. árvíz) esetén 14 napot meghaladó zárva tartás időtartamára a bérlő mentesül a bérleti díj fizetés alól,
e) vis maior esemény esetén a bérleti díjba beszámítható helyreállítási költség legmagasabb összegét 100 000 Ft-ban állapítja meg,
f) a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásáig a bérlemény környezetéről a kerékpártárolók elhelyezésének vizsgálatát is tartalmazó környezetrendezési tervet készíttetni, és azt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé benyújtani.
 
Amennyiben a jelenlegi bérlő a fenti feltételeket nem fogadja el, akkor az ingatlant az önkormányzat lapjában és honlapján közzétett felhívással, versenyeztetés során kell legalább a fenti feltételek mellett hasznosítani.
 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés összeállítására, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
K.m.f.
                                                
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző