123/2012. (V. 29.) számú határozata – Külterületi utak építésére tervezett előirányzat célzott felhasználására javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
123/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a külterületi földutak javítására a 2012. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 700 000 Ft előirányzat felhasználásáról a következő döntést hozza:
 
a) az előirányzatból 500 000 Ft kizárólag abban az esetben használható fel útjavításra, amennyiben az érintett útszakasz környezetében lévő ingatlanok tulajdonosai, vagy üdülő egyesület a javításhoz legalább az önkormányzati ráfordítással azonos összegben hozzájárul,
b) az előirányzatból 200 000 Ft keretet kell fenntartani a nem tervezett, rendkívüli események következtében előálló károk javítására.
c) az a) pont szerinti kiadás egy útszakaszra eső legmagasabb összege 200 000 Ft lehet,
d) a javítást az önkormányzatnak kell megrendelnie, a javítást végző vállalkozóval szerződést kötnie, és a munkát átvenni.
 
Felkéri a polgármestert és Fekete Zsolt képviselőt, hogy a döntésről az üdülőegyesületek vezetőit, valamint a korábban már hozzájuk fordult ingatlantulajdonosokat értesítsék.
Felkéri a jegyzőt, hogy a városüzemeltetési csoport közreműködésével bonyolítsa le az egyes felmerülő javítási munkákat.
Felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a kérelmek alapján a javítási helyszínekről és az azokra felhasználható támogatásról való döntésre.
 
Határidő: 2012. június 30., ill. folyamatos
Felelős: polgármester, Fekete Zsolt képviselő, jegyző
 
 
K.m.f.
 
                                               
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző