Polgárváros királyi panorámával

123/2010. (VII. 12.) számú határozata – MFB ÖKIF hitelfelvétel

2010-07-21

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
123/2010. (VII. 12.) számú határozata


1. Nagymaros Város Önkormányzata 2009. március 4-én összesen 20 millió forint összegű kölcsönszerződéseket kötött ÖB-8400-2008-0707, ÖB-8400-2008-0708, ÖB-8400-2008-0709, ÖB-8400-2008-0710 számon. A hitelt a rendelkezésre tartási idő alatt az Önkormányzat nem tudja – az eddig felhasznált mértéken felül – igénybe venni, így a Képviselő-testület a továbbiakban a hitel felhasználásáról lemond.
A hitelekből a jelenleg fennálló 4.068.514,- Ft törlesztésének a fenti hitelszerződések szerint tesz eleget.

2. A Képviselő-testület 34.272.454,- Ft összegű Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési hitelt kíván felvenni, amely az alábbiakban részletezett célok finanszírozását szolgálja:

MFB ÖKIF 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
Hitelösszeg 8.531.400,- Ft

1.5. Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások
Hitelösszeg: 8.531.400,- Ft
A pályázat alapvető célja, hogy a Nagymaros Város területén jelenleg teljesen hiányzó árvízvédelmi vonal – az előírt biztonságot nyújtó mértékben – kiépítésre kerüljön. A projekt keretében 2390 m partszakasz bevédése történik meg. A bevédendő partszakasz három elkülöníthető részből áll, melyek árvízvédelmi megoldása a terület sajátosságaiból adódóan némileg különböző módszerrel történik. Az eddigi tervezés során kidolgozott 3 műszaki megoldási kombináció közül az előzetes változatelemzés alapján az „A” verzió javasolt megoldásra, az 1. szakaszon mellvédfalas fix terméskő gát (800 m); a 2. szakaszon terméskő térdfalra épített táblás gát; a 3. szakaszon táblás mobilgát.
Ezzel a projekttel kapcsolatban az önkormányzat fizetési kötelezettsége összesen 50.917.000,-Ft, amelyhez a Képviselő-testület 8.531.400,- Ft összegben kíván MFB hitelt igénybe venni, az önkormányzati önerő 42.385.600,- Ft, melyet vissza nem térítendő állami támogatásból (40.784.700,-), valamint 1.600.900,- Ft önerőből kíván finanszírozni.

A hitel futamidejét szerződéskötéstől – 2030. augusztus 5-ig határozza meg.

MFB ÖKIF 2. Általános beruházási célok
Hitelösszeg: 24.012.254,- Ft

2.1. Közutak építése
Hitelösszeg: 4.626.957,- Ft
A Visegrádi utca kétirányú forgalmi renddel kialakított, kétoldali kiemelt szegéllyel ellátott aszfaltburkolatú út. A szegély előre gyártott beton, avult és kopott minőségben. Vízelvezetése kétoldali eséssel szegélyhez majd, az útszakasz alatti csapadékcsatornába vezetett. Hosszirányú esése a terület lejtéséből adódóan megfelelő. A járműbehajtók döntött szegéllyel csatlakozva a járdával megegyező burkolattal rendelkeznek. Az aszfalt burkolatok az út teljes szélességben, a meglévő beton szegélyek teljes hosszban felújítandók. Az elérendő cél a jelenlegi kopott burkolat felszámolása, a balesetveszélyes helyek megszűntetése, valamint a zajhatás csökkentése. Cél a Duna-parti területek és az ott lévő létesítmények (játszótér) elérhetőségének javítása, valamint az utca létesítményeinek (bolt) és az ott lakók jobb kiszolgálása. Településképi szempontból kívánatos a történelmi település határán húzódó útszakasz méltó burkolati felújítása.
Ezzel a projekttel kapcsolatban az önkormányzat fizetési kötelezettsége összesen 9.253.914,- Ft, amelyhez a Képviselő-testület 4.626.957,- Ft összegben kíván MFB hitelt igénybe venni, az önkormányzati önerő 4.626.957,- Ft, melyet vissza nem térítendő állami támogatásból kíván finanszírozni.

2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása
Hitelösszeg: 17.512.797,- Ft
A Dézsma utcában lévő önkormányzati tulajdonú présház és pince eredeti funkciójának felélesztése a cél, úgy, hogy az épület alkalmas legyen a borkultúrával kapcsolatos rendezvények lebonyolítására, előadások megrendezésére. Ehhez a teljes épület átépítése, felújítása szükséges. A funkciót erősítendő az utca végén lévő üres területen készül egy építmény, mely a helyi borkultúra egyik értékes elemét, egy óriási méretű prés bemutatását teszi lehetővé.
Ezzel a projekttel kapcsolatban az önkormányzat fizetési kötelezettsége összesen 33.139.904,- Ft, amelyhez a Képviselő-testület 17.512.797,- Ft összegben kíván MFB hitelt igénybe venni, az önkormányzati önerő 15.627.107,- Ft, melyet vissza nem térítendő állami támogatásból kíván finanszírozni.

2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása
Hitelösszeg: 1.872.500,- Ft
A Magyar utcai óvoda épületében az egykori szolgálati lakás felszabadításával lehetségessé vált az igények kielégítésére a csoportszobák bővítése, így a jelenlegi két csoportszoba kiegészül egy újabb helyiséggel, illetve a helyiségek átszervezése révén egy rendezett előtér – öltöző terület is létrejön. A felújítás célja kettős az átalakítandó helyiségekben a padlószerkezet teljes cseréje és szigetelése is megtörténik, így növelve a használati komfortosságot, valamint a gazdaságosságot. A belső átalakításhoz kapcsolódóan nyílászárók beépítése is szükséges, valamint vízszerelési és elektromos munkák is.
A teljes épületben elkészül a fűtési hálózat felújítása, racionalizálva a vezetékhálózatot és a hőleadó közegeket is. Az átépítés ezen része várhatóan 15-20 %-os megtakarítást jelent a fűtési számlák esetében.
Ezzel a projekttel kapcsolatban az önkormányzat fizetési kötelezettsége összesen 9.362.500,- Ft, amelyhez a Képviselő-testület 1.872.500,- Ft összegben kíván MFB hitelt igénybe venni, az önkormányzati önerő 7.490.000,-Ft, melyet vissza nem térítendő állami támogatásból kíván finanszírozni.

A hitelek futamidejét szerződéskötéstől – 2030. augusztus 5-ig határozza meg.

MFB ÖKIF 7. Informatikai közműfejlesztés.
Hitelösszeg: 1.728.800,- Ft

7.1. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása
Hitelösszeg: 1.728.800,- Ft
A Polgármesteri Hivatal iktatórendszerének, vagyonkataszterének kialakítása – korszerűsítése. Célunk az általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében; a Polgármesteri Hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának javítása, rendeletalkotási folyamatok egyszerűsítése, a belső szervezeti egységek együttműködésének javítása, a koordinációs funkció színvonalának növelése, a köz-szolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése, teljesítménymérés, értékelési eszközök bevezetése, projekt szemlélet megerősítése.
Ezzel a projekttel kapcsolatban az önkormányzat fizetési kötelezettsége összesen 21.610.000,- Ft, amelyhez a Képviselő-testület 1.728.800,- Ft összegben kíván MFB hitelt igénybe venni, az önkormányzati önerő 19.881.200,- Ft – melyet vissza nem térítendő állami támogatásból kíván finanszírozni.

A hitel futamidejét szerződéskötéstől – 2030. augusztus 5-ig határozza meg.

A hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, valamint a Nagymaros, Rákóczi u. 14. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban a nagymarosi 848 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, felépítményes ingatlanát ajánlja fel.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
– a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá,
– nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
– lejárt esedékességű, adó vagy adók módjára behajtható köztartozással illetve hiteltartozással nem rendelkezik,
– a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 2010-07-21

A hozzászólás jelenleg zárva.