122/2011. (VIII.10.) számú határozata – Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról döntés

A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel a 2011. augusztus 30. napján lejáró 140 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret (likviditási hitelkeret) szerződés meghosszabbításáról dönt.
Tudomásul veszi, hogy a hitelből 65 millió Ft rulírozó támogatás-megelőlegező hitelkeretként működik, amely kifejezetten a megkötött támogatási szerződésekkel rendelkező projektek esetében a támogatási rész megelőlegezésére szolgál.
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1879/5 és 1879/4 hrsz-ú forgalomképes ingatlanain a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlan(ok)ra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Határidő: 2011. augusztus 30.
Felelős: polgármester, jegyző
        
K.m.f.
                                        
 
    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.
 
       polgármester                                                            jegyző  
 
A kivonat hiteléül:
2011. 08. 11.