12/2012. (I. 30.) számú határozata – Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros üdvözlő tábla felállítására vonatkozó kérelme

A Képviselő-testület a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros német nyelvű üdvözlő tábla felállítására vonatkozó kérelmét elviekben támogatja.

Felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a főépítésszel és a városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezetővel egyeztessen a konkrét helyszínről és megjelenésről.

Kéri továbbá, hogy a közútkezelővel történjen egyeztetés az előzetes helyszíni javaslatokról.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: főépítész, városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.               dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                      jegyző