117/2012. (V. 29.) számú határozata – Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
117/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző