112/2011. (VI. 20.) számú határozata – Esti gimnázium működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyása

A Képviselő-testület a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola által balassagyarmati székhelyén kívül, felnőttoktatás keretében érettségi vizsgára felkészítő gimnáziumi osztályok Nagymaroson történő működtetéséről szóló, Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás tervezetét azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a 3.1. és 3.5. pontokban foglaltakkal ellentétben az oktatáshoz szükséges tantermek, berendezések, oktatási szemléltető eszközök biztosításán, és az oktatás ideje alatt felmerülő közüzemi díjak kifizetésén túlmenően nem vállal pénzügyi (fizetési) kötelezettséget. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat polgármesterét értesítse.
Egyúttal felhatalmazza a döntésnek megfelelő módosított tartalmú megállapodás aláírására.
 
 
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.