109/2011. (VI. 20.) számú határozata – István tér 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés

A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 597 hrsz. alatt felvett, természetben a Nagymaros, István tér 9. szám alatt fekvő lakóház ingatlan árverésen való értékesítéséről határoz, az induló licitár 21 500 000 Ft, a licitlépcső 100 000 Ft, az árverési biztosíték összege 500 000 Ft.

Az ingatlan értékesítéséből befolyó vételárat a következő célra engedélyezi felhasználni:
önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése.

Felkéri a polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására, és az árverési hirdetmény (az önkormányzat honlapján, internetes felületen: az ingatlan.com lapon, az Expressz honlapján és az Expressz lapban való) megjelentetésére.

Felhatalmazza a versenytárgyalás nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére.


Határidő: 2011. június 30., ill. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport


K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:
2011. 06. 21.