108/2016. (VII. 5.) számú határozat – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

108/2016. (VII. 5.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó, Fekete Lajos egyéni vállalkozóval (2096 Üröm, Fő u. 72., adószám: 66281836-1-33) kötendő megbízási szerződés tervezetét a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:

a)      Az 1. pont c) alpontjában kizárólag a 11339/11 hrsz-ú ingatlant kell feltüntetni.

b)      A 2. pont a) alpontjában a készpénzes eladást a vételár egyösszegű megfizetésével történő eladásra kéri módosítani.

c)      A 2. pont b) alpontjában a kiváltási opció helyett törzstőke határozott időn belül történő megvásárlásának kötelezettsége legyen feltüntetve.

d)     A 4. pontot annyival kéri kiegészíteni, hogy legalább havonkénti gyakorisággal kér tájékoztatást.

e)      A 6. pontot annyival kiegészítve fogadja el, hogy amennyiben közvetlenül az önkormányzatot keresi meg vásárló vagy befektető, akkor azzal az önkormányzat jogosult tárgyalmi és megállapodni.

f)       A 7. pontban a sikerdíj alapját a hasznosított ingatlanok tényleges vételára, apport értéke alapján kell megállapítani, bruttó módon.

     

Felkéri a jegyzőt a szerződés határozatnak megfelelő átdolgozására, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

Határidő: 2016. július 8.

Felelős: jegyző

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 6.

 

Dr. Horváth Béla jegyző