108/2012. (V. 10.) számú határozata – Önkormányzati ingatlan pályázati beruházáshoz kapcsolódó bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Sportpálya területén fekvő 16401/1 hrsz-ú ingatlan, salakos sportpálya alatti lekerített területét a Fehérhegy, csapadékvíz elevezetési közterületi építési tevékenység, valamint a Magyar utcai közterületi rendezési munkálatokhoz a nyertes kivitelező(k) részére egy év időtartamra díjmentesen használatba adja, bontási törmelék feldolgozása és ideiglenes tárolása céljára.
 
A területen az ingatlan használhatósága érdekében szükséges beruházásokat (kerítésépítés, kapu) a bérlőnek el kell végezni.
A bérlő a törmelékből kinyert anyag építési használatra vonatkozó megfelelőségének igazolása után, önkormányzati tulajdonú földút díj és költségmentes javítására köteles felhasználni az önkormányzat képviselője által meghatározott területen.
A területen hulladék lerakása nem lehetséges, a terület, illetve a megközelítő út folyamatos fenntartása és a levonulást követő helyreállítása bérlő feladata. A területen folytatott tevékenységgel kapcsolatos esetleges hatósági eljárásokban bérlő köteles eljárni.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés összeállítására és aláírására.
 
 
Határidő: 2012. május 11.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport
 
 

 

K.m.f.
 
                                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző