109/2012. (V. 10.) számú határozata – Iskolaigazgatói munkakör betöltésére pályázat kiírása

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére.
 
Pályázati feltételek:
a)   az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b)   pedagógus-szakvizsga;
c)    legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
d)   az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
e)    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező lakos pályázata,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez az intézményben jogviszonnyal rendelkező pedagógus pályázata,
– azonos feltételek esetén  előnyt élvez az a pályázó, akinek további munkavégzésre irányuló jogviszonya nincs.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
 
Ellátandó feladatok:
A közoktatásról szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.
 
A vezetői megbízás 2012. augusztus 1-től kezdődő 5 év határozott időtartamra szól.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaigazgatói pályázat”
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a közoktatási törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
 
 
Felelős:jegyző
Határidő:2012. május 15.
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester
 
 
                                                    
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző