Polgárváros királyi panorámával

103/2016. (VI. 23.) számú határozat – A DMRV Zrt.-vel kötendő víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása

2016-06-27

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2016. (VI. 23.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.

 

Nagymaros Város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1. napi fordulónappal átvezeti.

 

A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 314 414 442 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízközmű vagyon értéke a 2015. június 30. napi fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1. napjával valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30. napi fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1. napi bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű elemek üzemeltetésére a DMRV Zrt. által készített szerződés-tervezetet a 11. pont kivételével elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a külön megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 24.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-06-27

A hozzászólás jelenleg zárva.