102/2016. (VI. 23.) számú határozat – A Maros Nonprofit Kft.-vel fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2016. (VI. 23.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Maros Nonprofit Kft.-vel 2014. július 1. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti módosítását jóváhagyja.

 

Egyúttal tudomásul veszi a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2016. június 14. napján kelt levelében a háromoldalú közszolgáltatási szerződés 2016. július 1. napjával történő felmondásáról szóló értesítését, valamint annak alapján a polgármesternek a katasztrófavédelem illetékes szervéhez intézett bejelentését.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                     

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 23.

 

Dr. Horváth Béla jegyző