10/2010. (I.25.) számú határozata – Csigaház Családi Napközi kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csigaház Családi Napközi képviselőjének önkormányzati óvodába felvételt nem nyert gyermekek családi napköziben való ellátására vonatkozó megkereséséről jelen ülésén dönteni nem tud, a felmerült további kérdések tisztázását követően soronkövetkező ülésén kíván döntést hozni.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt erről értesítse, ill. a felmerült kérdéseket tisztázza vele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 22.

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető