89/2016. (V. 30.) számú határozat – Szálloda u. 4/b. alatti lakás bérlője kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Ponikliné Bujtás Csilla, a Szálloda u. 4/b. alatti lakás bérlőjének kérelmét, melyben a felhalmozódott hátralék megfizetésére halasztást kért, megtárgyalta.

 

A kérelem alapján úgy dönt, hogy a bérleti díj és közüzemi díj hátralék megfizetésére halasztást nem engedélyez, és a bérleti szerződés 2016. május 3-án megtörtént felmondását megerősíti.

 

Felhívja a bérlő figyelmét, hogy a lakás 2016. június 10. napjáig történő átadásának elmaradása esetén azonnal végrehajtási eljárást indít az önkormányzat a lakás kiürítése érdekében.

 

Felkéri a polgármestert a bérlő értesítésére, és szükség esetén a végrehajtási eljárás megindítására.

 

 

Határidő: 2016. június 10.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző