88/2012. (V. 2.) számú határozata – Munkabérhitel felvételéhez szükséges felhatalmazó döntés módosítása

A Képviselő-testület 27/2012. (II. 27.) határozatát módosítva legfeljebb        15 000 000,- Ft összegű rulírozó munkabérhitel felvételéről döntött, havi igénybevétellel.
 
A hitel futamidejét 2012. december 31-ig határozza meg.
Vállalja, hogy a Hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
 
A Képviselő-testület hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a normatív állami támogatások és egyéb támogatások, helyi adóbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére fordítja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal jelen összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
 
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: polgármester
K.m.f.
                                               
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. május 3.