86/2014. (V. 12.) számú határozata – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. Magyar u. 24. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
86/2014. (V. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1940 helyrajzi számú, természetben a Magyar u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant az önkormányzat kötelező feladatát képező gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatok ellátása időtartamára, határozatlan időre bérbe adja a kizárólagos tulajdonában álló Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. részére.
Az ingatlannal együtt használatba adja a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0008 azonosító számú projekt keretében beszerzett konyhatechnológiai eszközöket is, melyek tételes felsorolását a szerződés melléklete tartalmazza.
Az ellátott feladatra tekintettel bérleti díjat a 2014. évben nem kér, ezt a döntését azonban a bérlet fennállása alatt folyamatos kontroll mellett évente felülvizsgálja.
Az ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat, valamint az épülettel és a gépekkel kapcsolatos, garanciális javításon túl szükséges karbantartási, javítási költségeket a bérlő köteles viselni.
 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2014. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 13.
 
Dr. Horváth Béla jegyző