80/2014. (IV. 28.) számú határozata – „Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye” (EU-NUT) című pályázat utófinanszírozású projekt elemeire támogatásmegelőlegező hitel felvételéről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban elnyert HUSK/1101/2.2.1/0230 számú „Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye” (EU-NUT) című pályázat utófinanszírozású projekt elemeire támogatásmegelőlegező hitel felvételéről dönt.
A pályázat 133 100 € összköltségéből a szükséges önrész 6 655 € összegét a projekt alszámlán rendelkezésre álló saját forrásból fedezi, az utófinanszírozású projekt elemek támogatási részét, 126 445 € összeget pedig támogatásmegelőlegező hitelből kívánja finanszírozni, a projekt zárását, az elszámolást követő folyósításig.
A hitel fedezetéül a támogatás összege mellett a saját bevételeit ajánlja fel.
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
 
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
 
K.m.f.
                      
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző