78/2014. (IV. 28.) számú határozata – Kerekegylet Egyesület 1879/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadása iránti kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Kerekegylet Egyesület 1879/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelme kapcsán úgy dönt, hogy a következő ülésén az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet kiegészítésével meg kívánja határozni az önkormányzati ingatlanok hosszabb távú hasznosítása esetén elvárt feltételek körét, a kérelmezők által csatolandó dokumentumokat.
 
A tárgyi kérelemről csak ennek elfogadását követően kíván döntést hozni.
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következő ülésre a javaslatot készítsék elő és nyújtsák be.
 
 
Határidő: 2014. május 26.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző