6/2010. (I.25.) számú határozata – 10551 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10551 hrsz-ú 1119 m² területű, kivett, kert és gazdasági épület megjelölésű ingatlan – településszerkezeti tervben foglaltaknak megfelelően – belterületbe vonásáról határoz.

Az eljárás során felmerülő költségeket kérelmezőnek (ingatlan tulajdonosának) kell átvállalnia.

A terület építésjogi besorolása jelen határozattól függetlenül az eredetileg szabályozottak szerint továbbra is fennáll.

A belterületi jellegű infrastrukturális feladatok megvalósítását (közműépítések, útépítések) az önkormányzat nem képes megvalósítani, a fenntartási feladatokat (síkosságmentesítés, településtisztaság, hulladékszállítás) csak korlátozottan képes elvégezni, így az ingatlan tulajdonosának kötelessége erről gondoskodni.

A képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy az épület tényleges funkciójának megfelelő átminősítése, (rendeltetés-változtatás) szükséges és indokolt.
 

Határidő: 2010. február 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető