61/2016. (IV. 25.) számú határozat – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

61/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

1.    A Képviselő-testület a benyújtott kérelmek alapján az önkormányzat tulajdonában álló Nyár u. 2. szám (1753 hrsz.) alatti lakóház, udvar megnevezésű, 593 m2 területű ingatlant 2016. május 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használatba adja, közcélú feladatai ellátása céljára.

 

2.    Az ingatlan felújításának költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik, melyhez pályázati támogatás igénybevétele esetére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

3.    Az ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak viselését átmenetileg felvállalja, melyre vonatkozóan a fűtési szezon kezdetéig külön megállapodást kell kötni a nemzetiségi önkormányzattal.

 

Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. május 1., a 3. pont esetében szeptember 30.

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző