53/2011. (III. 28.) számú határozata – Vis maior támogatási kérelem benyújtása (Fehérhegy 35-45.)

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
 
A káresemények megnevezése és helye:
 
Partfal és pinceomlás: Nagymaros Fehérhegy 35 – 45. számok mögötti partfalomlás:
 
A káresemény forrásösszetétele:                                       adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
6 525 000
30
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
Vis maior igény Ft
17 400 000
70
Források összesen Ft
21 750 000
100
 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21 750 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudjabiztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.
A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményekre nem igényelt biztosítási összeget.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a károsodott ingatlanokra (közterületek) az önkormányzat biztosítást nem tud kötni.
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 30 %-os mértékű összegét – tekintettel önhibáján kívül hátrányos helyzetére, és ateljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra – 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) – költségvetéséről szóló – önkormányzati rendeletében biztosítja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
 
 
Határidő:        2011. április 30.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                     
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.