52/2016. (IV. 8.) számú határozat – Vis maior pályázat (Rákóczi úti pince) benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

52/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve (azonosító: 310 024) úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatal felé.

 

A káresemények megnevezése és helye: 2626 Nagymaros, Rákóczi út 1275/3 hrsz.

Az Önkormányzat az ingatlan tekintetében NEM rendelkezik biztosítással.

Az Önkormányzat a közterület esetében az út funkciót más ingatlanán ellátni nem tudja.

 

A károsodott út kötelező feladatot szolgál.

 

A káresemény forrásösszetétele:

                                                                                                      adatok Ft-ban

Megnevezés

2016. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

527 812 Ft

10

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior igény Ft

4 750 308 Ft

90

Források összesen Ft

5 278 120 Ft

100

 

Az Önkormányzat vállalja

  vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó ingatlanára értékkövető biztosítás megkötését,

  vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

A károk helyreállításának (tervezői költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 5 278 120 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani saját erejéből, – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 %-os mértékű összegét biztosítja – tekintettel a teljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra és, hogy az esemény a rövid időszakon belül ismétlődő időjárási csapások következményeként alakult ki.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

 

 

Határidő: 2016. április 19.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző