50/2016. (IV. 8.) számú határozat – Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

50/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a megválasztott társadalmi megbízatású Mándliné Szabó Katalin alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján, tekintettel az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontjára és (5) bekezdésére 157 054 Ft, kerekítve    157 000 Ft összegben állapítja meg.

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint az alpolgármester a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 23 550 Ft.

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére.

 

 

Határidő: 2016. április 11.

Felelős: jegyző

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző