48/2013. (III. 6.) számú határozata – „Nagymaros-közterületi építés-kiegészítő építési beruházás” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés

A Képviselő-testület a „Nagymaros-közterületi építés – kiegészítő építési beruházás” tárgyban, megjelent hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

Jelen közbeszerzési eljárásban a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Gorkij fasor 5.) ajánlattevőt tekinti a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és vele folytatja le a tárgyalást.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

Határidő: 2013. március 6.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 6.

Dr. Horváth Béla jegyző