45/2014. (III. 31.) számú határozata – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2014. (III. 31.) számú határozata
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Nyár u. 2. szám (1753 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról dönt Bánházi Gábor (4405 Nyíregyháza, Százados u. 8.) kérelmező részére a következő feltételekkel:
a)      A bérlet két éves határozott időtartamú, 2014. április 1-től kezdődően,
b)      a bérleti díj havi 20 000 Ft, amelynek teljes összegébe beszámítani engedi a bérlő ingatlanra fordított, előzetesen egyeztetett, a polgármester által jóváhagyott tételes költségvetésben szereplő munkálatok költségét – a hangszigetelés kivételével – legfeljebb 500 000 Ft összegben,
c)      a bérleti díj összege megállapításánál figyelembe vette, hogy azon felül a bérlő, felajánlása alapján évi egy szabadtéri önkormányzati rendezvény hangosítását térítésmentesen biztosítja,
d)      az ingatlan használatával kapcsolatos rezsiköltség megtérítése a bérlőt terheli,
e)      a bérlő által fizetendő kaucióösszegét 100 000 Ft-ban állapítja meg.
 
Felkéri a polgármestert a szerződés előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
 
 
Határidő:2014. április 2.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző