3/2014. (I. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése
2.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
3.    Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve
4.    2014. évi intézményi (közétkeztetés, könyvtár) térítési díjak meghatározása
5.    Alapítványi támogatási kérelemről döntés
6.    2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása
7.    Közbiztonsági Bizottság megalakítása
8.    Településképi véleményezési eljárásban tájékoztató, döntés
9.    A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
10.    Parkolóhely megváltási ügyben benyújtott kérelemről döntés
11.    Egyebek (képviselői kérdések):
a)      Fejlesztési hitel (Mátyás eszközbeszerzés) felvétele iránti döntés kiegészítése
b)      Pagony utca elnevezéséről szóló határozat módosítása
c)      Sólyomszigeti ingatlantulajdonosok kérelmének tárgyalása
d)      Sigil-Maros Nonprofit Kft. telephely bejegyzéséhez és használatához hozzájárulásról döntés
e)      Eszköz beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról döntés (zárt ülés)
f)         Mátyás étkezde nonprofit kft. rezsiköltségből eredő vesztesége viseléséről döntés (zárt ülés)
12.    Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)
13.    Gondozási Központ felvételi kérelem elbírálása (zárt ülés)
 
 
K.m.f.
                                        
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                      
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző