Polgárváros királyi panorámával

27/2012. (II. 27.) számú határozata – Munkabérhitel felvételéhez szükséges felhatalmazó döntés meghozatala

2012-03-05

A Képviselő-testület legfeljebb 20 000 000,- Ft összegű rulírozó munkabérhitel felvételéről döntött, havi igénybevétellel.

A hitel futamidejét 2012. december 31-ig határozza meg.
Vállalja, hogy a Hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

A Képviselő-testület hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a helyi adóbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére fordítja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal jelen összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2012. március 5.
Felelős: polgármester

K.m.f.

Petrovics László s.k.                  dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                        jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.

 

Last modified: 2012-03-05

A hozzászólás jelenleg zárva.