246/2012. (XII. 11.) számú határozata – Vissza nem térítendő költségvetési támogatás elfogadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
246/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
1. A Képviselő-testület Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
 
3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit, az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek / kölcsönnyújtóknak.
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezők / kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
 
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, amely kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
 
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
                                                                                                                                                  
 
Határidő: 2012. december 14., 17.
Felelős: polgármester, jegyző
                                                                       K.m.f.
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
                 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző