24/2013. (I. 29.) számú határozata – DMRV Zrt. törzsrészvénye megvásárlásáról döntés

A Képviselő-testület jóváhagyja egy darab, 11 000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zárkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvény 11 000 Ft (tizenegyezer forint) vételáron történő megvásárlását.
 
Felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételi szerződés aláírására, annak a DMRV Zrt. részére megküldésére, és a részvény átvételére.
 
 
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző