235/2010. (XII. 20.) számú határozata – Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
235/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Szálloda u. 4. szám (a, vagy b) alatti lakást Botos Mónika (Nagymaros, Vasút u. 13.) kérelmező (és 3 gyermeke) részére lakásproblémája átmeneti megoldására 2010. december 21-től legfeljebb az ingatlan értékesítésről való döntésig tartó határozott időre, 30 napos felmondási idővel, bérbe adja.
 
A bérbeadás feltételeként jelöli meg, hogy a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg nyilatkozatban vállalja a lakás fenti esetben történő önkéntes elhagyását.
Egyúttal arra az esetre, ha a bérlő bérleti díj vagy közüzemi díj tartozással rendelkezik, a bérleti szerződést felmondással meg kell szüntetni.
 
Felkéri a polgármestert fentiek alapján a bérleti szerződés megkötésére.
 
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 21.
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
       
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.