234/2010. (XII. 6.) számú határozata – Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
234/2010. (XII. 6.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Sulyok és Szabó Szálloda és Termál Beruházási, Fejlesztési és Invesztíciós Kft.-vel a nagymarosi 2602/9, 2602/10, 16401/1, 16401/2, 16401/3 hrsz-ú ingatlanok apportálással történő tulajdonba adására 2009. október 16-án létrejött szindikátusi szerződés módosításáról szóló, az észrevételekkel átdolgozott szerződés-tervezetet megismerte és a következő módosításokkal együtt hagyja jóvá:
 
1.      Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet II/3. pontját akként kívánja módosítani, hogy az engedélyezési terveket a nyertes pályázó gazdasági társaság legkésőbb 2011. június 30. napjáig, a kiviteli terveket pedig legkésőbb az apportálás időpontjáig köteles elkészíteni.
2.      A II/3. pontot úgy kívánja módosítani, hogy valamennyi megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció és a hozzájuk kapcsolódó jogok (különösen felhasználási, továbbfejlesztési) tulajdonjogát a Nyertes pályázó gazdasági társaság 2011. június 30. napjáig köteles megszerezni, és ugyanezen időpontig köteles a dokumentációkat terhelő szerzői jogok jogosultjainak a Nyertes pályázó gazdasági társaság általi szabad felhasználásra, továbbfejlesztésre vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatát beszerezni. A kötelezettség biztosítására a határidő lejárta napjától az önkormányzat számára a nyertes pályázó üzletrésze megvásárlására kikötött opciót ki kell terjeszteni.
3.      A II/6. pontban 600 fős élményfürdőre történő módosítással ért egyet.
4.      A módosító szerződést ki kell egészíteni egy további ponttal, amely szerint a nyertes pályázó gazdasági társaság tagjai kötelesek a szerződés módosítás aláírását követő 6 és 9 hónap elteltével a Képviselő-testületnek beszámolni a projekt előrehaladásáról.
 
 
 
 
 
 
Felkéri a döntés alapján dr. Dobrossy István ügyvédet a végleges szindikátusi szerződés-módosítás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
 
 
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                                     
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
       
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.