220/2013. (XI. 25.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
220/2013. (XI. 25.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.     Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés-tervezet tárgyalása
3.     Napközi Otthonos Óvoda létszámbővítési kérelméről döntés
4.     Mosoly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Szakmai programok módosításának jóváhagyása
5.     Tájékoztató a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi alakulásáról, költségvetési rendelet módosítása
6.     2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
7.     Adórendelet áttekintése, esetleges módosítása
8.     2013. évi, egyszeri szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezet tárgyalása
9.     Mosoly projekt (Rákóczi út 14. alatti ingatlan) keretében felmerült vállalkozói követelés viseléséről döntés
10.       A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
11.       2014. évi eseménynaptár elfogadása
12.       Településrendezési eszközök módosítása iránti eljárásban döntéshozatal
13.       Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gyermekétkeztetési norma emelési javaslatáról döntés
14.       Piaci nyitva tartás felülvizsgálata
15.       Harangjáték beszerzésére előirányzat elkülönítésére javaslat
16.       Egyebek (képviselői kérdések)
a)     A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzésre) támogatási kérelem benyújtásáról döntés
b)    A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása (hulladékgazdálkodási szerződés felmondás)
c)     Dézsma utcai présház támogatásmegelőlegező hitelszerződés módosítása
17.       Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadásáról döntés (zárt ülési javaslattal az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján)
18.       Gondozási Központ Idősek Otthona felvételi kérelem elbírálása (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján)
19.       Szociális kérelem (étkezési térítési díj támogatás iránti) elbírálása (zárt ülés)
20.       Fehérhegyi leégett lakóház újjáépítésének támogatásáról döntés (zárt ülés)
21.       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján)
 
 
K.m.f.
                                        
Petrovics László s.k.                                                  
polgármester
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
                      
A kivonat hiteléül:
2013. november 25.
Dr. Horváth Béla jegyző