2/2014. (I. 14.) számú határozata – Önkormányzati adósságállomány átvállalásához való hozzájárulásról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014. (I. 14.) számú határozata
 
 
1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
 
Határidő: 2014. január 15., 27.
Felelős: polgármester, jegyző       
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

                   
A kivonat hiteléül:
2014. január 14.
 
Dr. Horváth Béla jegyző