216/2012. (XI. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Településrendezési terv felülvizsgálata egyeztetési anyag jóváhagyása
3. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása, közétkeztetés ellátása szervezeti formájáról, esetlegesen gazdasági társaság alapításáról döntés
4. 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
6. 2013. évi eseménynaptár elfogadása
7. A Nagymarosi Piac üzemeltetésében való vonatkozó közreműködésre pályázat kiírásáról döntés
8. Adórendelet áttekintése, esetleges módosításáról döntés
9. ZHR Kft. (Zöld Híd Program) komplex hulladékkezelési közszolgáltatása igénybevételével kapcsolatos állásfoglalás
10. Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan használatára benyújtott kérelemről döntés
11. Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása
12. Egyebek
a) Szálloda utcai lakás bérlőjének kérelme
b) Ingatlan értékesítési kérelemről döntés
c) Pedagógiai Szakszolgálat kérelme
13. Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány által biztosított támogatás céljának módosítása elfogadásáról döntés (zárt ülés)
14. Napközi Otthonos Óvodában kémiai biztonság megsértése miatt kiszabott bírság következményeiről döntés (zárt ülés)
15. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázatról döntés (zárt ülés)
16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző